شنبه, 10 آبان 1393

استان آذربایجان شرقی

برنامه عملیاتی استان

.

 

آدرس سایت یا وبلاگ استان

نام استان

شهر ومنطقه وناحیه

شاخه ورشته

آدرس وب سایت و وبلاگ

آذربایجان شرقی

استان

کاردانش

www.portal1.teg-eaedu.ir/tabid/982/Default.aspx

استان

فنی حرفه ای

www.portal1.teg-eaedu.ir/tabid/59/Default.aspx

 

اعضای گروه آموزشی استان

و